STADGAR FÖR GRÖVELDALENS FORNMINNESFÖRENING


§ 1 FIRMA, SÄTE
Föreningens firma är Gröveldalens Fornminnesförening. Föreningen ska ha sitt säte i Älvdalens kommun, Dalarnas län. Föreningen som är en partipolitiskt och religiöst obunden allmännyttig ideell förening, är ansluten till Dalarnas fornminnes och hembygdsförbund och därmed även medlem i Sveriges fornminnes och hembygdsförbund.

§ 2 ÄNDAMÅL
Hembygdsrörelsen vilar på tre ideologiska grundpelare; humanism, demokrati och solidaritet.

Föreningens ändamål är att vårda och synliggöra hembygdens kultur och miljö så att den blir en naturlig grund för ett gott liv. Föreningen skall i detta syfte arbeta för, att kunskap om och känsla för hembygdens kultur- och naturarv fördjupas och förs vidare till kommande generationer och att kultur och naturhistoriska minnen och miljöer tas tillvara och görs tillgängliga för alla.

Fornminnesföreningen äger och förvaltar byggnader och mark för kulturändamål enligt fastställd detaljplan för Floåsen 20:13 m.fl. Föreningen arbetar för att nämnda kulturområde blir en gemensam samlingspunkt för alla som vill arbeta i linje med föreningens syfte, och de möjligheter som ges i detaljplanen.

Fornminnesföreningen svarar bl.a. för uppbyggnad , aktiviteter och drift av den planerade hembygdsgården (Fjällbondegården) Övriga föreningar svarar för egna aktiviteter och deltar i uppbyggnad och drift i skälig omfattning.

§ 3 MEDLEMSKAP
Person som är folkbokförd och fast boende i Gröveldalen och som delar de under ändamålsparagrafen angivna värderingarna registreras som medlem efter det att medlemsavgiften betalats.
Fysisk eller juridisk person, även utanför Gröveldalen som vill stödja hembygdsarbetet genom ekonomiska bidrag eller på annat sätt, kan av styrelsen anslutas som stödjande medlem.

Styrelsen beslutar om medlemsavgifter och ev. förmåner.

Person som på ett utomordentligt sätt främjat föreningens arbete kan av årsmötet på förslag från styrelsen utses till hedersledamot och är då även befriad från avgift.

§ 4 RÖSTRÄTT
Föreningen består av röstberättigade medlemmar bosatta i Gröveldalen samt stödjande medlemmar. Rösträtt utövas personligen. Varje röstberättigad medlem över 15 år äger 1 röst. Röstning med fullmakt godtas ej. Beslut fattas med enkel röstövervikt med undantag för de fall som anges §§ 10 och 11. Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst utom vid val då lotten avgör. Sluten eller öppen votering.

§ 5 STYRELSE
Föreningen leds av en styrelse om lägst 3 och högst 7 ledamöter, ordförande inräknad. En eller flera, ej personliga, ersättare kan utses. Ledamöter och ersättare väljs växelvis halva antalet för två år. Styrelseordföranden väljs vid årsmötet. Vid val första gången väljs hälften av ledamöterna och ersättarna för ett år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare samt inom eller utom styrelsen kassör.

Styrelsen sammanträder när ordförande finner lämpligt eller då minst en av styrelsens ledamöter hos ordförande begär sammanträde. Styrelsen är beslutsför för då minst hälften av ledamöterna är närvarande och deltar i beslutet. Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst, utom vid personval då lotten avgör.
Anställd av föreningen kan inte samtidigt vara ledamot eller ersättare i föreningens styrelse eller ledamot av föreningens valberedning. Ledamot kan inneha mer än ett styrelseuppdrag.

§ 6 REVISION
Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning skall granskas av två av årsmötet utsedda revisorer. Revisorer utses växelvis för två år. Ersättare kan utses.§ 7 FIRMATECKNING
Föreningens firma tecknas av ordförande, sekreterare och kassör var för sig, dock i kassa- och bankärenden endast av ordförande och kassör.

§ 8 RÄKENSKAPER
Föreningens räkenskaper omfattar kalenderår.

§ 9 ÅRSMÖTE, FÖRENINGSMÖTE
Årsmötet hålls årligen senast under maj månad. Kallelse till årsmöte/föreningsmöte sker senast 14 dagar före mötet genom anslag i Storsätern och Sågliden eller genom annons i lokaltidning eller genom personliga brev. Frågor som föranleder extra föreningsmöte skall anges i kallelsen och endast dessa frågor får tas upp till behandling.

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:
1 Mötets öppnande.
2 Godkännande av kallelsen.
3 Fastställande av dagordning.
4 Val av ordförande för mötet.
5 Anmälan av styrelsens val av sekreterare
6 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
7 Styrelsens verksamhet och årsredovisning.
8 Revisionsberättelsen.
9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
10 Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella ersättare.
11 Val av revisorer och eventuella ersättare.
12 Val av ombud till det regionala hembygdsförbundets årsmöte.
13 Val av valberedning.
14 Inkomna motioner och förslag från styrelsen.
15 Övriga frågor.

§ 10 STADGEÄNDRING
Beslut om ändring av dessa stadgar fattas vid två på varandra följande föreningsmöten, varav minst ett skall vara ordinarie årsmöte. Beslut skall på det senare mötet ha biträtts av minst 4/5 av röstande för att vara gällande.

§ 11 UPPLÖSNING
Beslut om föreningens upplösning kan fattas endast på förslag från dess styrelse och skall anges i kallelsen till årsmötet eller föreningsmöte. Beslut om upplösning skall vara enhälligt för att gälla. Uppnås inte sådan majoritet erfordras godkännande även på nästkommande årsmöte eller föreningsmöte med 4/5 majoritet. Det ena mötet skall vara ordinarie årsmöte. Minst 30 och högst 60 dagar skall skilja mötena åt.

Årsmöte eller föreningsmöte som slutligt beslutar om föreningens upplösning skall samtidigt besluta att föreningens tillgångar i första hand skall tillfalla annan lokal sammanslutning eller organisation för ett fortsatt främjande av föreningens ändamål. I andra hand skall tillgångarna överlämnas till det regionala hembygdsförbundet för förvaltning.

§ 12 FÖRVÄRV OCH FÖRSÄLJNING AV FAST OCH LÖS EGENDOM
Föreningen kan som juridisk person förvärva rättigheter, ikläda sig skyldigheter, köpa och sälja fastigheter, aktier, andelar och dylikt.

Vid köp eller försäljning av större värde skall beslut tas på föreningsmöte. Före varje sådant ställningstagande rekommenderas hembygdsföreningen att rådgöra med det regionala förbundet.


Ovanstående stadgar antagna vid konstituerande föreningsmöte 2003-06-05


Helena Lindgren, Sievert Jonsson, Elvin Persson

<< Tillbaks